Nhân viên an toàn

 • Chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động, Công nghệ & Quản lý Môi trường
Hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Mô tả công việc
Yêu cầu của công việc về trình độ, kỹ năng cần thiết
 • Kỹ năng thiết yếu cho công việc(Có thể chọn nhiều kỹ năng):
  • Giải quyết vấn đề
  • Tổ chức công việc
  • Hội họp
Điều kiện và môi trường làm việc
 • - Vị trí làm việc(Nơi làm việc chủ yếu chiếm nhiều thời gian nhất): Công trình
 • - Thời gian làm việc: Có tăng ca
 • - Bảo hộ lao động: Đồng phục